Jasper             
Net weight: 6oz.
Fragrance: Almond Geranium

Rainbow Flourite         
Net weight: 6oz.
Fragrance: cucumber melon passion

Rose Amethyst
Net weight: 6oz.
Fragrance: Cucumber Moss Muscatel

Garnet         
Net weight: 6oz.
Fragrance: Crimson Cranberry

Fire Opal
Net weight: 6oz.
Fragrance: Peach Melon Gardemia

Azurite Malachite
Net weight: 6oz.
Fragrance: Rainforest Mist

White Opal           
Net weight: 6oz.
Fragrance: Peach Geranium Moss